Ίδρυση ΚΕΔΙΒΙΜ στα ΑΕΙ  Άρθρο 48 Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Ά

Ίδρυση ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Κρήτης Νόμος 4485/2017 (ΦΕΚ 604/τ. Β’/22-2-2018 Αρίθμ. 26065/Ζ1)

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ορίζεται από το (ΦΕΚ Β’ 1033/28.3.2019)

Νόμος υπ'αρ. 4957/ΦΕΚ Α/141/21-7-2022 "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις." ( Κεφάλαιο ΙΒ' Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης )

Κανονισμός αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης  ( ΦΕΚ Β' 56438/03.11.2022