Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης δεσμεύεται για την αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών σε αποδέκτες υπηρεσιών και την απόλυτη ικανοποίηση τους, μέσα από ένα οργανωτικό περιβάλλον που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Ο Οργανισμός αντιμετωπίζει όλους τους αποδέκτες υπηρεσιών της με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας που πρέπει να ικανοποιούνται. Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στη:

 • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προς τους αποδέκτες υπηρεσιών
 • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των αποδεκτών των υπηρεσιών
 • Μείωση των προβλημάτων
 • Μείωση των παραπόνων των αποδεκτών υπηρεσιών και βελτίωση της ικανοποίησής τους
 • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες του Οργανισμού λειτουργούν αποτελεσματικά

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας ο Οργανισμός λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Οργανισμού και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Διοίκησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Ομάδας Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Ο Οργανισμός παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 • Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Ο Οργανισμός έχει ορίσει Ομάδα Διασφάλισης Ποιότητας η οποίος αναφέρεται στη
  Διοίκηση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Οργανισμού λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Για το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Ο Πρόεδρος

Διασφάλιση ποιότητας Μο.Δι.Π.

Πολιτική Ποιότητας Ιδρύματος

Δείτε εδώ το κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως εγκρίθηκε στην 396η Τακτική Συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 1-11-2018.

Πιστοποίηση ISO 9001:2015

 

Στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης δεσμευόμαστε για συνεχή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς όλους  εκπαιδευόμενους και εμπλεκόμενους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνουμε.

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

 Έπειτα από επιτυχή επιθεώρηση από την TUV Hellas (TUV Nord Group), το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και για το πεδίο εφαρμογής:

"Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Μη Τυπικής Εκπαίδευσης"