Τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης ανάλογα με το περιεχόμενο, την μεθοδολογία και τις ομάδες στόχους που θα απευθύνονται μπορούν να οργανώνονται σε τρεις μορφές:

α. Πρόσωπο με Πρόσωπο επιμόρφωση (face to face) δια ζώσης,

β. Εξ αποστάσεως επιμόρφωση (e-learning): Συνδυασμός τεχνολογιών Σύγχρονης (τηλεδιασκέψεων) και Ασύγχρονης Μετάδοσης (περιβάλλον στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.),

γ. Συνδυαστικό Μοντέλο Επιμόρφωσης (Blended Learning): μικτή Συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.