Α. Προσωπικά Στοιχεία
Β. Βασικός Τίτλος Σπουδών
Γ. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
Δ. Διδακτορικό Δίπλωμα
Ε. Πιστοποιήσεις άλλων Γνώσεων
ΣΤ. Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Η. Επαγγελματική Εμπειρία εκτός από Εκπαίδευση Ενηλίκων
Θ. Διδακτική Εμπειρία σε Ενήλικες

Με φθίνουσα χρονολογική σειρά (ξεκινώντας από την πλέον πρόσφατη) Δεν απαιτείται επισύναψη μετάφρασης των εγγράφων που είναι στην Αγγλική γλώσσα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι στο επισυναπτόμενο αρχείο αναφέρονται: η επωνυμία του εργοδότη, το αντικείμενο εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, καθώς και οι ώρες διδασκαλίας.

Ι. Συγγραφικό Έργο

Στο συγκεκριμένο πεδίο καταχωρούνται ΑΝΑΦΟΡΕΣ του συγγραφικού σας έργου δηλαδή: Βιβλία/Μονογραφίες/Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά & σε Συνέδρια/Άλλες δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε στην αναφορά σας να συμπεριλαμβάνονται κατ' ελάχιστο: τίτλος, όνομα/ονόματα συγγραφέα/ων ακόμα και αν αφορά μονογραφία σας, έτος δημοσίευσης ή έκδοσης, πού έγινε η δημοσίευση, εκδοτικός οίκος (αν αφορά βιβλίο) κ.λπ. Για να μπορέσει το σύστημα να κρατήσει τη μορφοποίηση του κειμένου που εισάγετε, αποφύγετε την εισαγωγή κειμένου από κειμενογράφους όπως Microsoft Office, OpenOffice κ.λπ. Το κείμενό σας θα πρέπει να εισαχθεί από μορφή .txt, σε διαφορετική περίπτωση η μορφοποίησή σας θα αλλοιωθεί.

Κ. Θεματικά Πεδία

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι θεματικά πεδία στα οποία επιθυμείτε να ενταχθείτε ως εκπαιδευτές.