Σκοπός του προγράμματος 

Ο σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι να προσφέρει στις/στους εκπαιδευόμενες/εκπαιδευόμενους τις γνώσεις εκείνες έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ορθής οργάνωσης και εκπόνησης μιας έρευνας υψηλού  επιπέδου στον χώρο των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες τις απαραίτητες γνώσεις, τεχνικές και δεξιότητες που απαιτούνται στην ερευνητική μεθοδολογία. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάλυση των δεδομένων της ποσοτικής, της ποιοτικής και της συγκριτικής έρευνας.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος 

Μέσα από δομημένα εργαστηριακά μαθήματα να δώσει στις/ στους εκπαιδευόμενες/ εκπαιδευόμενους, τις γνώσεις εκείνες έτσι ώστε να μάθουν (α) τις βασικές αρχές της ερευνητικής μεθοδολογίας, (β) τις διαδικασίες οργάνωσης ποσοτικών, και ποιοτικών ερευνών, (γ) τα είδη των εργαλείων συλλογής δεδομένων και τα είδη των δεδομένων, (δ) τα είδη και τις τεχνικές των αναλύσεων δεδομένων, (ε) τα είδη των στατιστικών αναλύσεων, (στ) να επιλέγουν τα κατάλληλα στατιστικά εργαλεία, ανάλογα με τα είδη των δεδομένων τους, (ζ) να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις χειρισμού στατιστικών προγραμμάτων και (η) να είναι σε θέση να κατανοούν τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά κατά την συγγραφή μιας εργασίας, (θ) τα είδη των ποιοτικών αναλύσεων και τις βασικές αρχές της Grounded Theory, (ι) τη θεωρητική δειγματοληψία και το πλαίσιο σχεδιασμού της ποιοτικής έρευνας, ια)  τις τεχνικές παραγωγής- συλλογής και κωδικοποίησης- ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων, (ιβ) να είναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα αναλύσεων ποιοτικών δεδομένων. Τέλος, η συγκριτική ερμηνευτική ανάλυση και η ανάλυση περιεχομένου/documents αποτελούν επίσης πλαίσιο των στόχων του εν λόγω προγράμματος

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες/νέους ερευνήτριες/ερευνητές, φοιτήτριες/φοιτητές 2ου και 3ου Μεταπτυχιακών Κύκλων Σπουδών, καθώς και σε όλους όσους θέλουν να αποκτήσουν την δεξιότητα ανάγνωσης και πραγματοποίησης στατιστικής ανάλυσης δεδομένων σε ένα συγκριτικό πλαίσιο

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ποσοστό έκπτωσης 
Άνεργοι 15%
Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής 15%
Απόφοιτοι του ΠΚ 20%
Μεταπτυχιακοί φοιτητές άλλων ιδρυμάτων 20%
ΑμεΑ 15%
Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα  κάτω από 15.000 ευρώ 15%
Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας) 15%
Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες 15%
Εργαζόμενοι Πανεπιστημίου Κρήτης 20%

 

Η καταβολή των διδάκτρων  θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στον παρακάτω λογαριασμό

Τράπεζα Πειραιώς AE

IBAN: GR33 0172 7570 0057 5700 1504 314
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5757-001504-314
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης

Στην αιτιολογία της κατάθεσης του χρηματικού ποσού θα πρέπει να αναφαίρετε ότι αφορά το πρόγραμμα με ΚΑ 11178 καθώς και το Ονοματεπώνυμο σας.

Δείτε την αφίσα του προγράμματος εδώ