Σκοπός του προγράμματος 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να καλύψει την ανάγκη βασικής επιμόρφωσης και κατάρτισης αποφοίτων ΑΕΙ κυρίως Ανθρωπιστικών Σπουδών στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, με την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και τη χρήση τους, για την αύξηση της αποδοτικότητας τους στον μελλοντικό εργασιακό τους βίο.

Αναλυτικά οι στόχοι του προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός και η αναβάθμιση γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η ενίσχυση ικανοτήτων, για την αποτελεσματικότερη και την αποδοτικότερη χρήση των τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η εκμάθηση καλών πρακτικών ενσωμάτωσης και αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας, στα πλαίσια κυρίως εφαρμογών Υπολογιστικού Νέφους, αλλά και διαδικτυακών (web) εφαρμογών, με τα πιο διαδεδομένα ψηφιακά τεχνολογικά εργαλεία και διαδικτυακές πλατφόρμες, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Τα παραπάνω οδηγούν στην αναβάθμιση των προσόντων των καταρτιζόμενων, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και στην καλύτερη προώθηση τους στην αγορά εργασίας, με στόχο τη βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση της ανάπτυξης, εξέλιξης, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς και επιχειρήσεις με τεχνολογική ανάπτυξη.

Παράλληλοι στόχοι αποτελούν:

  • Η κατανόηση και η συνειδητοποίηση, από πλευράς των καταρτιζόμενων, σχετικά με τα στοιχεία του αντίκτυπου (τα οφέλη και τις συνέπειες) και τις πολλαπλές εφαρμογές των Υπολογιστικού Νέφους (cloud).
  • Η διερεύνηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των καταρτιζομένων και στην περαιτέρω καλλιέργεια και ανάπτυξη/ αναβάθμιση των υφιστάμενων δεξιοτήτων.
  • Η εξοικείωση με τρόπους συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και παρακολούθησης των ραγδαία εξελισσόμενων Τεχνολογιών Υπολογιστικού Νέφους (cloud) μέσω εξ αποστάσεως συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.
  • Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση τους σε θέματα ασφάλειας στην χρήση Υπολογιστικού Νέφους (cloud).

•          Η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων – δεξιοτήτων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος

 Γνωστικές δεξιότητες

Η γνώση, κατανόηση και εξοικείωση των στοιχείων σχετικά με:

•          την χρήσιμη βασική ορολογία του Υ.Ν.

•          τα βασικά στοιχεία της δομής του Υ.Ν. και της γενικής λειτουργίας του προσωπικού υπολογιστή και του διαδικτύου

•          τις  βασικών εννοιών, όπως: αποθήκευση δεδομένων και μνήμη, περιεχόμενα εφαρμογών λογισμικού Η/Υ

•          τις χρήσεις δικτύων πληροφοριών μέσω Η/Υ κ.ά.

•          την χρησιμότητα, την λειτουργία και των ορίων των δυνατοτήτων των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, των λογιστικών φύλλων, των εφαρμογών διαδικτύου και των παρουσιάσεων μέσω Τεχνολογιών Υπολογιστικού Νέφους (cloud)

•          τις επιπλέον δυνατοτήτων που δίνουν οι εφαρμογές Τεχνολογιών Υπολογιστικού Νέφους (cloud), ώστε να μπορούν να απευθύνονται σε ποικίλες ομάδες ατόμων με διαφορετικά ενδιαφέροντα.

 

 Ψυχοκινητικές δεξιότητες

Η ικανότητα ενασχόλησης και αποτελεσματικής χρήσης των εργαλείων του υπολογιστή και των δυνατοτήτων τεχνολογιών Υπολογιστικού Νέφους (cloud):

•          πραγματοποίησης βασικών λειτουργιών που σχετίζονται με τη δημιουργία, επεξεργασία, μορφοποίηση και ολοκλήρωση ενός εγγράφου, έτοιμου προς διακίνηση και εκτύπωση

•          προηγμένων εφαρμογων επεξεργασίας κειμένου: δημιουργία πινάκων, χρήση εικόνων και γραφικών μέσα σε έγγραφο, εισαγωγή αντικειμένων και συγχώνευση αλληλογραφίας.

•          των βασικών εργαλείων των λογιστικών φύλλων

•          των προηγμένων εργαλείων των λογιστικών φύλλων όπως είναι η εισαγωγή αντικειμένων, η δημιουργία γραφημάτων και διαγραμμάτων κ.ά.

•          του web browser και των διαθέσιμων μηχανών αναζήτησης, η καταχώρηση συγκεκριμένων ιστοσελίδων σε ειδικό φάκελο άμεσης πρόσβασης (bookmark), καθώς και εκτύπωση ιστοσελίδων και αποτελεσμάτων αναζήτησης.

•          των εφαρμογών Τεχνολογιών Υπολογιστικού Νέφους (cloud), η λήψη και η αποστολή μηνυμάτων, η επισύναψη αρχείων ή εγγράφων, η χρήση διαμοιρασμού, η διαχείριση των φακέλων ή υποκαταλόγων κ.ά.

•          δημιουργίας, η επεξεργασίας και η ολοκλήρωση μιας παρουσίασης, έτοιμης προς χρήση.

•          δημιουργίας γραφημάτων και διαγραμμάτων που συνοδεύονται από ποικιλία ειδικών εφέ.

•          εργαλείων εκτύπωσης, η προβολής παρουσίασης.

•          εργαλείων δημιουργίας και επεξεργασίας αρχεία ήχων κ βίντεο.

•          δημιουργίας διαδραστικών παρουσιάσεων.

•          δημιουργίας ψηφιακών portfolio.

•          δημιουργίας ηλεκτρονικά πολυμέσα.

 

 Συμπεριφορές/Στάσεις 

H ενδυνάμωση ψηφιακά τους εκπαιδευομένους στο πλαίσιο της στόχευσης για παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος, γεωγραφίας, χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να:

•          επιδεικνύουν προθυμία στο να υιοθετούν εργασιακές τεχνικές ενισχυμένες με τη ψηφιακή τεχνολογία.

•          αποδεχτούν την προστιθέμενη αξία της ψηφιακής τεχνολογίας στην σημερινή ζωή.

•          ενθαρρύνουν και άλλους συναδέλφους τους να ενσωματώνουν τη ψηφιακή τεχνολογία.

•          βελτιώσουν την προσαρμοστικότητά τους στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών.

•          κατανοήσουν της αναγκαιότητας του ρόλου και των πλεονεκτημάτων των Τεχνολογιών Υπολογιστικού Νέφους (cloud)στο εργασιακό περιβάλλον και της πρακτικής τους αξίας σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας.

•          απομυθοποιήσουν της δυσκολίας που περιβάλλει την κατάρτιση στη γνώση και το χειρισμό των Η/Υ και της πληροφορικής γενικά.

•          έχουν ευχέρεια στη χρήση των εφαρμογών των Η/Υ: επεξεργαστή κειμένου, λογιστικών φύλλων, εφαρμογών διαδικτύου και παρουσιάσεων.

•          τονωθεί η αυτοπεποίθηση των καταρτιζόμενων.

•          κινητοποιηθεί η τάση για περισσότερη αυτενέργεια των καταρτιζόμενων και προσπάθεια για απόκτηση περισσότερων γνώσεων σε σχέση με Τεχνολογιών Υπολογιστικού Νέφους (cloud) και τις εφαρμογές τους.

•          εντάξει ομαλά τους καταρτιζόμενους στην ΚτΠ και στις Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους (cloud).

•          ευαισθητοποίηση - κινητοποίηση των καταρτιζομένων για ενεργό ατομική και συλλογική συμμετοχή τους στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών στο χώρο της εργασίας.

•          Η εξάσκηση των καταρτιζόμενων ώστε να αποκτήσουν αντανακλαστικά και να εφαρμόζουν συστηματικά τις οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους εργασίας.  

•          απόκτηση βασικών δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας.

•          να βελτίωση την ικανότητας τους να προωθούν αποτελεσματικά τον εαυτό τους στην αγορά εργασίας, δλδ να γίνουν ανταγωνιστικοί και να αξιοποιήσουν με επιτυχία τα προσόντα τους στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

 

 

 Το παραπάνω πρόγραμμα θα παρέχεται και αυτοχρηματοδοτούμενο με 360€

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ