Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της έρευνας, η  πρόσβαση σε  ηλεκτρονικό υλικό (επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και άλλα είδη ακαδημαϊκών εργασιών), έγινε ευκολότερη, αλλά η διαχείριση του τόσο μεγάλου όγκου γνώσεων και ερευνών που εμπεριέχονται σε αυτές τις  πηγές, απαιτεί την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων -πριν την έναρξη της συγγραφής της επιστημονικής εργασίας.

Σκοπός 

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση ή/και η ενίσχυση γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων για τη συγγραφή της δικής τους ερευνητικής εργασίας (εργασίες σεμιναρίου, βιβλιογραφική/συστηματική ανασκόπηση,  πτυχιακή/μεταπτυχιακή  εργασία, ερευνητικό άρθρο), ακολουθώντας τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει μια ερευνητική εργασία.

Συγκεκριμένα. Στόχοι του προγράμματος αυτού είναι οι εκπαιδευόμενοι/ες : 

Α. Να  κατανοούν και να διακρίνουν τα είδη  των επιστημονικών εργασιών. Επίσης, να κατανοήσουν τη δομή των επιστημονικών εργασιών.

Β.  Να μπουν  στη θέση του/της κριτικού αναγνώστη/τριας και να αξιολογούν τη δομή του  κάθε τμήματος της επιστημονικής εργασίας και  τα μέρη που περιλαμβάνει το κάθε τμήμα.

Γ. Να χρησιμοποιούν  τις βάσεις δεδομένων  με αποτελεσματικό τρόπο για τη διερεύνηση του θέματος που έγκειται στα ενδιαφέροντά τους και τους τρόπους οργάνωσης της βιβλιογραφίας.

Δ. Να εφαρμόζουν τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας στο σχεδιασμό, στη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας.

Ε. Να κατανοούν τι είναι λογοκλοπή και να διακρίνουν τα είδη λογοκλοπής και τους τρόπους αποφυγής της.

Στ Να  χρησιμοποιούν τα διάφορα  συστήματα οργάνωσης της βιβλιογραφίας (ΑPA, Harvard, κ.λπ), για τους τρόπους παράθεσης των ενδοκειμενικών και βιβλιογραφικών αναφορών.

Ζ. Να προετοιμαστούν  για τη συγγραφή της δικής τους ερευνητικής εργασίας, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ύφος και  γλώσσα απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και διακρίσεις εις βάρος ατόμων και ομάδων (χαρακτηριστικά της ακαδημαϊκής γραφής,  δείκτες ποιότητας, συχνά λάθη και τεχνικές αποφυγής/ προσπέλασης αυτών των λαθών).

Μέθοδος: Εμπλουτισμένη εισήγηση,  παρακολούθηση Videos, ατομικές ασκήσεις,  συνεργασία σε ομάδες.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε  ερευνητές/τριες, σε αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπ/σης και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Κόστος συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής

350 €

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις)

Σε δυο δόσεις των 175 ευρώ . Προβλέπεται εκπτωτική πολιτική 15% για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνους, τρίτεκνους, ανέργους, ΑΜΕΑ κτλ)

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ