Σκοπός 

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος αποτελεί η παιδαγωγική αξιοποίηση των Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου στη δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με έμφαση στη Συνεργατική Δημιουργικότητα.

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 Να εκτιμήσετε τη σημασία της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου.
 Να υιοθετήσετε θετική στάση ως προς την αναγκαιότητα της ενθάρρυνσης της συνεργατικής δημιουργικότητας στο
εκπαιδευτικό περιβάλλον του 21ου αιώνα.
 Να υιοθετήσετε θετική στάση ως προς την δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού με τη μεθοδολογία της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 Να αναγνωρίζετε τις βασικές αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην σχολική τάξη (Δυναμική της ομάδας, ΤΠΕ και Θεωρίες Μάθησης).
 Να διακρίνετε τις βασικές αρχές παιδαγωγικού σχεδιασμού δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης με την χρήση των ΤΠΕ.
 Να αναγνωρίζετε τις βασικές αρχές σχεδιασμού eLearning & Blended Learning Συνεργατικών Περιβαλλόντων ΣΧΟΛΙΚΗΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σε ποιους απευθύνεται
Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:
 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ60, ΠΕ70 , όλων των άλλων ειδικοτήτων)
 Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των ειδικοτήτων)
 Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής (Παράλληλης Στήριξης, ΖΕΠ κ.ά.)
 Στελέχη Εκπαίδευσης (Διευθυντές Σχ. μονάδων, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κ.ά.)
 Απόφοιτοι Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 Κόστος Φοίτησης
Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι 330 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε 3 ισόποσες δόσεις ως εξής:
Η 1η δόση των 110 ευρώ καταβάλλεται έως και 3 μέρες πριν την έναρξη της 1ης διδακτικής ενότητας. Η 2η δόση καταβάλλεται έως και μια βδομάδα πριν την έναρξη
της 5ης διδακτικής ενότητας . Η 3η δόση καταβάλλεται έως και μια βδομάδα πριν την έναρξη της 8ης διδακτικής ενότητας.
Το σύνολο των χρηματικών καταβολών γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του
Πανεπιστημίου Κρήτης και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του μετέχοντα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ.