Σκοπός

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό  να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με μεθόδους, εργαλεία και εφαρμογές ώστε να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης των προηγμένων εκπαιδευτικών  τεχνολογιών διαδικτύου/Τ.Π.Ε στην δια ζώσης και στην  εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο στο επίπεδο  Α΄θμιας  όσο και της Β’θμιας εκπαίδευσης, εστιάζοντας συνεργατική διερεύνηση και οικοδόμηση της γνώσης, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας.

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος

       

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

σε επίπεδο γνώσεων

 •  Να αναγνωρίζουν  τις βασικές αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην σχολική τάξη (ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων, Δυναμική της ομάδας, ΤΠΕ και Θεωρίες Μάθησης κλπ).
 • Να διακρίνουν  τις βασικές αρχές παιδαγωγικού σχεδιασμού συνεργατικών περιβαλλόντων  και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τόσο στην δια ζώσης όσο και στην  εξ αποστάσεως σχολική  εκπαίδευση.
 •  Να συγκρίνουν και να συσχετίζουν τις βασικές αρχές και τα βήματα παιδαγωγικής αξιοποίησης εφαρμογών  ΤΠΕ στην σχολική τάξη (διαδικτυακά παιγνίδια, web 2.0, ψηφιακή αφήγηση, σχεδιασμός ιστοσελίδων κλπ)
 • Να διατυπώνουν και να υποβάλλουν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σενάριο παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην σχολική τάξη, εστιάζοντας συνεργατική διερεύνηση και οικοδόμηση της γνώσης, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας.

    

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

σε επίπεδο δεξιοτήτων

 •  Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν σε πραγματικές συνθήκες δραστηριότητες σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, αξιοποιώντας παιδαγωγικά τις δυνατότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 •   Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν σε πραγματικές συνθήκες, συνεργατικά περιβάλλοντα ψηφιακής αφήγησης.
 •   Να σχεδιάζουν και να δημιουργούν  εκπαιδευτικές ιστοσελίδες.
 •   Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν σε πραγματικές συνθήκες διδακτικά σενάρια με έμφαση στην παιδαγωγική αξιοποίηση προηγμένων εκπαιδευτικών τεχνολογιών (διαδικτυακά παιγνίδια, εφαρμογές web 2.0).

  

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

σε επίπεδο ικανοτήτων /στάσεων

 •   Να υιοθετήσουν τη σημασία/ αναγκαιότητα  της παιδαγωγικής αξιοποίησης των προηγμένων εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη (Δια ζωής & εξ Αποστάσεως)
 •  Να υπερασπίζονται την αναγκαιότητα της ενθάρρυνσης της συνεργατικής μάθησης στο σχολικό περιβάλλον (Δια ζωής & εξ Αποστάσεως)
 •   Να υιοθετούν την σημασία καλλιέργειας της διερευνητικής οικοδόμησης της γνώσης με έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας στην εκπαιδευτική πράξη (Δια ζωής & εξ Αποστάσεως)

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ