Σκοπός προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό  να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με γνώσεις, μεθόδους, εργαλεία και εφαρμογές ώστε να αναβαθμίσουν τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες στις εφαρμογές γραφείου σε προχωρημένες.

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος

         Γνωστικές δεξιότητες                                     

  •   Να αποκτήσουν προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες στις εφαρμογές γραφείου.
  •   Να μάθουν σε προχωρημένο επίπεδο το λογισμικό Microsoft word.
  •   Να μάθουν σε προχωρημένο επίπεδο το λογισμικό Microsoft Excel.

     Ψυχοκινητικές δεξιότητες                                

  •   Να βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους χρησιμοποιώντας μακροεντολές καθώς και τις λειτουργίες σύνδεσης και εισαγωγής για την ενσωμάτωση δεδομένων.
  •   Να αναπτύξουν δεξιότητες υψηλού επιπέδου στην αξιοποίηση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου.
  •   Να αναπτύξουν δεξιότητες υψηλού επιπέδου στην αξιοποίηση μιας εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων.   

  Συμπεριφορές/Στάσεις                                       

  •   Να υιοθετήσουν θετική στάση, λειτουργώντας σε προχωρημένο επίπεδο στον χειρισμό των ΤΠΕ.