Σκοπός προγράμματος 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό  να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με γνώσεις, μεθόδους, εργαλεία και εφαρμογές ώστε να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες παρουσιάσεων και διαδικτυακής και εξ αποστάσεως εργασίας

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος

         Γνωστικές δεξιότητες                                     

  • Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Να μάθουν το λογισμικό Microsoft word
  • Να μάθουν το λογισμικό Microsoft Excel

     Ψυχοκινητικές δεξιότητες                                 

  •   Να οργανώνουν τα ηλεκτρονικά τους αρχεία.
  •   Να μπορούν να χειρίζονται τις υπηρεσίες διαδικτύου και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  •   Να αναπτύξουν δεξιότητες για να χειρίζονται και να αξιοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου.
  •   Να αναπτύξουν δεξιότητες για να χειρίζονται και να αξιοποιούν μια εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

  Συμπεριφορές/Στάσεις                                        

  •   Να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς τις ΤΠΕ και τις εφαρμογές γραφείου.
  •   Να υιοθετήσουν θετική στάση με κριτική απέναντι στις υπηρεσίες διαδικτύου.