ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.Δι.Βι.Μ.) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (έκδοση Ιανουάριος 2022). Δείτε τον οδηγό διαχείρισης εδώ.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης, σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων έχουν οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι, όπως ορίζονται με βάση τις κείμενες διατάξεις, και έχουν τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η ένταξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προϋποθέτει την υποβολή σχετικής πρότασης-αίτησης και την έγκρισή της από το Συμβούλιο.

Ο Ε.Υ. καταθέτει ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Κέντρου σχετικό έντυπο στο οποίο περιλαμβάνεται:

Ο τίτλος του προγράμματος

Σύντομη ανάλυση της σκοπιμότητας

Η ομάδα - στόχος

Το πλαίσιο οργάνωσης (διάρκεια, διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, εκπαιδευτικές εκδρομές, κ.λπ.)

Η ομάδα συνεργατών

Η διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός τους, ο τρόπος αξιολόγησής τους

Το κόστος συμμετοχής και ο τρόπος καταβολής των τελών εκ μέρους των εκπαιδευόμενων (αφορά τα προγράμματα που ορίζουν τέλη)

Η μέθοδος υλοποίησης (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, μικτή) και οι διαδικασίες παρακολούθησης

Ο τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού και οι πιστωτικές μονάδες (όπου αποδίδονται)

Οι χώροι διεξαγωγής του προγράμματος στις δια ζώσης διδασκαλίες

Η πρόταση μετά την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διαβιβάζεται από τη Γραμματεία του Κέντρου προς το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης και στη συνέχεια στην Επιτροπή Ερευνών για την αποδοχή της διαχείρισης του προγράμματος.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μετά την έγκριση τους από το Πρυτανικό Συμβούλιο κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Κανονισμός αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης  ( ΦΕΚ Β' 56438/03.11.2022