Προκήρυξη εισαγωγής είκοσι τεσσάρων (24) πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει
για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είκοσι τέσσερεις (24) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/ριων. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Πολιτικό Σύστημα και (στις) Δημόσιες Πολιτικές». Δεδομένου ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απευθύνεται σε αποφοίτους του ευρύτερου φάσματος των κοινωνικών επιστημών καθώς και άλλων επιστημών, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο πλαίσιο τόσο των προσφερόμενων μαθημάτων όσο και της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Η διάρκεια του Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δώδεκα (12) μήνες, για την παρακολούθηση και εξέταση έξι (6) συνολικά μαθημάτων, υποχρεωτικών μαθημάτων ή μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, καθώς και έξι (6) επιπλέον μήνες για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (βλ. ΦΕΚ 1635/τ.Β΄/10-05-2018 και Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε:
https://political.soc.uoc.gr/spoudes-2/programma-metaptychiakon- spoudon/pms-politiko-systima-dimosies-politi/)
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας και δικαιολογητικά μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
https://postgrad.cict.uoc.gr από τις 16 Ιουνίου 2023 έως και τις 31 Αυγούστου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://news.uoc.gr/news/2023/12-06/%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CE%A0%CE%9C%CE%A3_2023-2024_69%CE%A8%CE%98469%CE%927%CE%93-%CE%9B%CE%9B%CE%A0.pdf