ΕΣΠΑ

Α. Η λειτουργία της Δομής Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης υποστηρίζεται μερικώς από το ΕΣΠΑ μέσω της υλοποίησης της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστήμιου Κρήτης»

  • κωδικός ΟΠΣ: (MIS) 5074956
  • Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
  • Άξονας Προτεραιότητας: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης, η Δομή έχει ενισχύθηκε με επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό και, σε συνεργασία με την ΕΘΑΑΕ, θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει ΠΣ ιχνηλάτησης αποφοίτων ώστε να ενισχύσει και συστηματοποιήσει περαιτέρω τις δράσεις και τις υπηρεσίες που παρέχει.

 

Β. Η λειτουργία των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το ΕΣΠΑ μέσω της υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης»

  • κωδικός ΟΠΣ: (MIS) 5031781
  • Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και   Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
  • Άξονας Προτεραιότητας: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης, υλοποιείται το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης το οποίο έχει ως φυσικό αντικείμενο δράσεις που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική πρακτική Άσκηση των φοιτητών του ιδρύματος και άλλες κεντρικές και υποστηρικτικές δράσεις.  
Η λειτουργικότητα της Πράξης εξασφαλίζεται με τη στελέχωση πλήρως εξοπλισμένου Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις δύο Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Κρήτης με στόχο τη διατήρηση των δράσεων και την ενίσχυση του θεσμού.