Κώδικας Δεοντολογίας

Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης εφαρμόζει τον ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ στην Παροχή Υπηρεσιών ∆ια Βίου Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας που εκπόνησε ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) - Kέντρο Euroguidance της Ελλάδας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη ∆ια βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και τη διασφάλιση ποιότητας στη ∆ια Βίου Μάθηση και ειδικότερα την επιστημονική στήριξη των επαγγελματιών και φορέων συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού - σταδιοδρομίας και την αναβάθμιση της ποιότητας των αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες κάθε ηλικίας.

Ο εν λόγω κώδικας δεοντολογίας παρέχει αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις αρχές που οφείλουν να τηρούν οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας και σχετίζονται με τους παρακάτω άξονες:

I. Γενικές αρχές - υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας του επαγγέλματος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας

II. Ηθικές αρχές - υποχρεώσεις προς τους πελάτες

III. Ηθικές υποχρεώσεις προς τους συναδέλφους και τους εμπλεκόμενους φορείς Συ.Ε.Π.

IV. Ηθικές υποχρεώσεις προς τα εργαλεία, το υλικό εργασίας και την επιστημονική έρευνα

Ο κώδικας βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π