Διεθνείς Συνεργασίες Πανεπιστημίου Κρήτης

Περιγραφή Δείκτη Δ3.3:

Η αναλογία του αριθμού των ενεργών διεθνών συνεργασιών, που εκτελούνται στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας με συγκεκριμένο αντικείμενο και χρονική διάρκεια, ιδίως για κοινά προγράμματα Π.Π.Σ./Π.Μ.Σ./Π.Δ.Σ., θερινά σχολεία, ανταλλαγή φοιτητών/καθηγητών, ως προς το συνολικό αριθμό των τμημάτων, σε επίπεδο Ιδρύματος.

Εξαιρούνται:
- οι συμφωνίες στο πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS»,

- οι συμφωνίες για ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΚΕ και

- οι συμφωνίες που αφορούν τα «joint/dual degrees».